PRODUCTO
FRESCO

SALMON
EUROPEO

(SALMO SALAR)

SALMON
CANADIENSE

(SALMO SALAR)

MARCAS